AGENDA 2021

29.06. - Generalversammlung

27.09. - Ufank vun de Prouwen 2021-2022: 2-mol de Mount, méindes um 19h30 am Centre Culturel zu Colmer-Bierg